Decàleg

Amb l’objectiu de constituir un Col·legi de Criminòlegs de Catalunya amb propòsits reals que contribueixin al creixement de la criminologia al país, presentem un decàleg de mesures prioritàries que ens comprometem a seguir. Es tracta d’una síntesis dels principals punts que volem desenvolupar durant els primers anys de Col·legi, però hi ha molt més!

  1. Compromís de comunicació periòdica amb les persones col·legiades i l’enviament del butlletí semestral del Col·legi.
  2. Redacció del Codi Deontològic de l’exercici de la professió del criminòleg a Catalunya.
  3. Desenvolupar un informe diagnòstic sobre l’estat de la inserció professional del criminòleg a les institucions públiques i empreses a Catalunya.
  4. Assentar les bases d’una borsa de treball pròpia a través de la prospecció d’ofertes.
  5. Establir i definir canals de comunicació amb ens locals, diputacions, consells comarcals, Departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions amb l’objectiu de promoure el rol del criminòleg en aquests espais.
  6. Conveni de col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i les universitats per a la millora continuada de la formació universitària en criminologia i la unificació de criteris de recollida de dades sobre inserció professional.
  7. Impulsar la figura del criminòleg com a mediador en l’àmbit privat a partir del conveni i el treball cooperat amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
  8. Desenvolupar activitats de formació continuada que complementin la formació en criminologia en aquelles àrees en les que els criminòlegs catalans trobin més importants.
  9. Difusió de la tasca professional del criminòleg a mitjans de comunicació locals i d’àmbit català i assessorament als mateixos per al tractament de notícies periodístiques de contingut criminològic.
  10. Formar part activa de la fundació del Consell de Col·legis Oficials de Criminòlegs d’Espanya i promoure la figura professional del criminòleg també a nivell estatal. Integrar-nos a la l’Associació Intercol·legial Catalana i iniciar diferents accions de col·laboració amb altres col·legis.